Електронни нотариални системи – цифровизация на нотариата – от 1998 г.

Електронни нотариални системи – цифровизация на нотариата – от 1998 г.

Поредица „Нотариална информатика“

Електронните системи са въведени в българския нотариат през 1998 г. За първи програмен продукт, обслужващ нотариусите, се счита „Нота регистър“ v.1 – 1998. Това полага основите на цифровизацията на нотариата у нас – постоянно надграждана и осъвременявана.

Електронните нотариални системи са въведени в нотариалните кантори за първи път през 1998 г. – 118 години след създаване на българския нотариат.

Единна информационна система „Единство – 2“

През 2009 г., Нотариалната камара създава ЕИС „Единство“, което начинание е свързано и с промени в

Традиционен и електронен документ в нотариалното производство – съпоставка – част 2

Традиционен и електронен документ в нотариалното производство – съпоставка – част 2

Поредица „Нотариална информатика“

Какво е електронен документ за нуждите на нотариуса

Традиционният документ притежава физическа вещественост – в буквално материално значение  – съществува без необходимост от посредничество на електричество, технически компоненти, системи, мрежи, конфигурации и множество програмни продукти – всички действащи в синхрон.

Електронният документ е зависим от технически средства и среда, за да бъде изобразен и овеществен (физически).  

При извършване на нотариалните процедури се използват и двете форми на документация.

Важно е да се подчертае изрично, че

Документни носители и нотариално производство – част 1

Документни носители и нотариално производство – част 1

Поредица „Нотариална информатика“

Интро текст

Около две хилядолетия, благодарение на традиционния носител на информация – хартията, (а по-рано – пергамент/кожи, папирус, минерали и др.), черпим информация за законодателствата, правата, задълженията, видовете сделки – изобщо за културата и отношенията в обществата преди нас.

Днес, достиженията на нашето съвремие позволяват да боравим и с допълнителни, изцяло нови видове носители на информация, която да се преобразува неколкократно в четим и употребяем от нас изходен продукт от данни (информация) – това са електронните ресурси – софтуер, хардуер, мрежи, протоколи за пренос, автентикация и системи за подсигуряване на преноса – с резултат файлове от данни, бази данни – различни електронни документи.   

Кои договори се засвидетелстват нотариално

Кои договори се засвидетелстват нотариално

      Всеки може да поиска от нотариус, да бъде заверен (засвидетелстван) частен документ, посредством нотариално удостоверяване на подпис, дата, съдържание.

Законодателството предвижда кои договори задължително трябва да бъдат нотариално удостоверени. За тези договори, нотариалната заверка е задължителна, за да произведат действие; за други – е допълнително процедурно изискване, с цел подсигуряване на обществения интерес (примерно – вътрешен ред и сигурност); трети – могат да бъдат удостоверени при желание от страните по договора.  

Всеки договор може да бъде нотариално заверен, дори законодателството изрично да не изисква това удостоверяване.

      Едни от най-важните условия заверката да се осъществи, са следните:

Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета

Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета

    Законът за марките и географските означения (ЗМГО) урежда условията и реда за регистрация на марката, правата, произтичащи от нея, както и защитата на тези права (чл. 1 ЗМГО). Когато марката бъде регистрирана, се нарича търговска марка.*

*(Употребата и защитата по съдебен ред на нерегистрирани търговски марки („TM“), под които е известен даден продукт – с или без добавянето на знака „TM“ – също е възможно. Тази хипотеза не е цел на настоящата блог статия).

Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка може да бъде възмезден (срещу продажна цена) или безвъзмезден – дарение. Възможни са и други видове договори. Когато притежателят на абсолютното право (право върху търговската марка) е юридическо лице, икономическата логика предполага прехвърлянето да се осъществи срещу продажна цена.