Пропускане към основното съдържание
 

90 години автентичен автомобилен регистър в България

  Правото на собственост върху моторни превозни средства (МПС) се прехвърля с договор за покупко-продажба, респективно – договор за дарение или замяна.

Когато автомобилът е използван (употребяван) и е регистриран за движение в Република България, договорът трябва да бъде нотариално заверен.

През 2021 година се навършиха 90 години от уреждане на нотариалното засвидетелстване (нотариално удостоверяване или наричано още нотариална заверка) на договорите за прехвърляне собствеността (покупко-продажба, дарение, замяна) върху моторни превозни средства.

Ще направя опит да посоча защо тази разпоредба е така устойчива във времето и с какво е важна за гарантиране на обществените отношения в тази сфера на собствеността и икономиката, като записаното няма претенции да бъде изчерпателно.

90 години са традиция, а също и устойчивост


Царство България

Правилото за нотариално удостоверяване на договорите за прехвърляне на автомобили съществува у нас от 1931 г., от Царство България.

Любопитен факт е, че по това време в някои европейски държави, не е съществувал имотен регистър. По това време у нас (1931 г.), автомобилите се вписват именно в книгите на нотариата, както сделките с недвижимите имоти – удостоверени и засвидетелствани нотариално. Още от този момент, законодателят е приел, че имущество, което е с особена стойност, попадащо в гражданския и търговски оборот, е било редно да бъде водено в регистър, особено що се касае и до възможни запори и залози с него.

 

Революцията на червените знамена. Не на бюрокрацията в НРБ!

В новото социалистическо и идеално общество, където личните автомобили се броят на пръстите само на едната ръка, се оказва, че и в най-близкото до рая на земята, е могло да съществува хаос.

След периода от 1952 г. до към края на 60-те години, (за тези няколко години нотариалното засвидетелстване на договори с МПС е премахнато), социалистическият законодател връща отново нотариалните заверки на договори с МПС.

 Тогава, дори не е съществувал и проблемът с противозаконните отнемания и разни измами с МПС – документални и икономически. Това прибавено днес, би добавило цвят в илюстрацията.

Държавата (общината) и тогава не е могла да се лиши от приходната част от тези сделки.


Пътища, хора автомобили, днес

Принципът за нотариално изповядване на сделките с МПС е запазен и до днес (2022 г.), почти без прекъсване, поради редица причини, които стават все по-актуални и доказали се с течение на годините.

 

Защо 90 години не е премахната тази нотариална тежест върху автомобилите. А тежест ли е изобщо или превенция и добра инвестиция

         Нотариалният орган, е този, който може да придаде на сделката с МПС публичност (официалност), достоверност, законност, охрана (от охранително съдебно производство), достоверна дата и нотариална изпълнителна сила.  Да е свидетел на ситуацията и много точно да администрира нотариалното дело, да го пази, да преценява различните правни ситуации и да приложи цялото законодателство (защото една сделка трябва да е съобразена с цялото законодателство на държавата); да препрати съответните суми към бюджетите; и съответната информация към централните регистри – иначе все системи разработени от Нотариалната камара.

Само нотариусът може да гарантира, че:

 • е приложено цялото законодателство;
 • са изпълнени особените изисквания на Закона;
 • лицето е годно да направи волеизявлението, което прави;
 • е проверена представителната власт на лицето;
 • някой не е заставен на сила да подпише документа;
 • е проверено семейното и фамилно състояние (при сделки съпружеска собственост и сделки с наследници);
 • при участието на уязвими лица са изпълнени особеностите от закона;
 • за някои видове прехвърляния има особености, които трябва да бъдат изпълнени от нотариус.

Още:

 • нотариусът проверява гражданския статус, семеен, наследствен (търговски и друг вид статус, ако е приложим). Определя идеални части и изисква участието и на другите съсобственици или съпруг;
 • при търговските сделки и търговското законодателство може да има особености;
 • нотариусът изяснява волята на лицето и правните последици;
 • нотариусът може да предпази лицето от извършване на някое неразумно действие, за което то не предполага или поне нотариусът може да го предупреди за последиците от акта;
 • нотариусът е и публичен и безпристрастен очевидец и свидетел на съответната сделка, като си изгражда впечатление;
 • нотариусът проверява статуса и административно състояние на вещта;
 • нотариусът архивира нотариалното дело с всички извършени проверки по него и  оперира с него;
 • нотариусът може да предложи по-добро решаване на казуса и да посъветва страните;
 • нотариусът може да даде и други съвети, относно такси, данъци и последващи задължения и ангажименти, които ако не бъдат изпълнени, лицето със сигурност ще претърпи щети / вреди;
 • нотариусът може да посредничи в някои ситуации;
 • нотариусът може да спре или прекрати производството при явни нарушения като гарантира обществения интерес, икономическо благосъстояние и процесуална съдебна икономия;
 • нотариусът може да е гъвкав при боравенето с правните и нотариални институти и инструменти;
 • нотариусът като очевидец може да свидетелства, когато това стане нужно;
 • нотариусът може да види лично лицето и да информира властите при необходимост;
 • нотариусът може да понесе отговорност за извършеното пред него, друг не може.

  

И все пак – защо 90 години не е премахната тази нотариална тежест върху автомобилите. И тежест ли е изобщо...

Решаваме да си купим мечтания от нас автомобил или просто вещ, която да ни служи в ежедневието – може да  е блестящ и модерен, ретро или най-невзрачна сърдита кола с много белези от употреба по нея.

Но автомобилът често, струва много пари, които сме отделили от личните си спестявания, които пък се равняват на Х човекочаса труд – за нас или за нашето предприятие – за физическо или юридическо лице. Ако пък не е скъпа вещ, то остават всичките административни заплахи за нас, свързани с вещта, които биха ни коствали допълнителни време и разходи, защото това е специален вид вещ, подлежаща на регистрационен, административен режим, много напомнящ режимите за огнестрелни оръжия (в някои държави можем да си купим огнестрелно оръжие по-лесно от автомобил и получаване на свидетелство за управление, в други – обратното).

Но да се върнем на покупката. Открили сме своя бъдещ нов или стар, винаги употребяван автомобил (за нотариалните цели), договорили сме цена за него и пристъпваме към прехвърляне на неговата собственост и съответно регистрирането на собствеността, където е предвидено.

Важно е да се отбележи, че сме българи, живеем в България, която се намира на прекрасно място, но на специално географско местоположение, което граничи с някои фактори и външни обстоятелства. Също имаме и своя бит, нрав и добри и лоши навици.

Тъй като в България, както казахме, тази вещ не е просто вещ, а вещ със специален регистърен статут, подлежаща на контрол, вещта се прехвърля нотариално от 90 години, насам.

Вече сме пред нотариуса и в рамките на до около 45 мин., срещу определена нотариална такса – публично известна и фиксиран данък за съответната община, придобиваме своята вещ със специален статут, наречена автомобил. Но какво публично и административно благо е изпълнил нотариусът за нас и обществото със своята нотариална заверка. Какви проблеми, разходи, главоболия, грижи и време ни е спестил; от какво ни е застраховал и предпазил (охранѝл).

 

Какви рискове избягваме като използваме услугите на нотариус при сделки с МПС – нотариално заверени договори

 

Ето и какво сме спечелили срещу своите отделени минути и определена такса. 

1. Били сме обслужени и сме влезли в контакт с квалифициран юрист (един или няколко) – публичен, независими и безпристрастен орган, към когото сме могли междувременно да си зададем и странични въпроси или да ни се удостоверят и други документи. Запознали сме се с някои правни изисквания и други въпроси, които неизбежно се повдигат на въпрос. За допълнителната информация рядко сме таксувани.

2. Получили сме достъп до превантивно правосъдие.

3. Данните, информацията и обстоятелствата са били проверени от публичен орган, които ние трудно бихме проверили, освен данните по лични документи, евентуално.

3. Продавачът е получил договор с нотариална заверка – публичен акт, с достоверна дата (данни за час в системите на нотариуса), който го освобождава от по-нататъшна отговорност по автомобила и свързаните с него административни, пътни и други отговорности и особености. По несъмнен начин е доказано кога, къде, на кого, какво и в колко часа е прехвърлено. Това е от значение за пътни глоби и контролно заснемане, пътно произшествие, отговорност по застраховки, евентуално използване на МПС за престъпления в т.ч. – виновно ПТП, грабеж; трафик на: наркотици, мигранти, културни ценности; застрахователни измами и злоупотреби.

4. Купувачът е получил проверен от правна гледна точка договор (по отношение на страни, лични данни, вещ и юридическа конструкция, – за да не се окаже правно нищожен като текст).

5. Купувачът получава вещ / вещни права, годни и проверени от правна гледна точка.

6. Купувачът получава вещ годна за употреба – от административна гледна точка.

7. Ако други лица предявят претенции за този автомобил (МПС), с предимство ще се ползва достоверният публичен нотариален договор;

8. Много ясно поставяне на граница, от кой момент купувачът е собственик и владелец на вещта.

Публичният интерес също е защитен, посредством:

А. ясно е посочено МПС от кого се притежава и чие притежание е било във всеки конкретен момент;

Б. заплатени са всички данъци за вещта;

В. лицето продавач е декларирало пред нотариуса, че няма публични задължения и други свързани с МПС, което е стимул, същите да бъдат заплатени, преди нотариалната сделка. Подписани са пред нотариуса редица други декларации;

Г. заплатен е данъкът за придобиване по сметка на общината на купувача, което е в интерес на общинските приходи, за което финансова отговорност носи нотариусът;

Д. нотариусът препятства, автомобилът да се придобие от лице, което няма адрес в страната и по този начин да се ощетят застрахователните компании със скъпи произшествия в чужбина (след износ);

Е. нотариусът е приложил правилата за изпиране на пари;

Ж. през годините е изградена много стриктна структура по отчетност и администриране собствеността върху превозните средства, което дава сигурност върху икономическия сектор;

З. спокойното и сигурно преминаване на собствеността в сектора на собствеността върху превозните средства, дава сигурност в гражданския, търговския, стопански оборот и отрасъла като цяло, като спестява разходи и намалява риска и съдебни дела;

И. реализира се процесуална и финансова икономия от експертизи, международни съдебни поръчки, национално досъдебно производство (следствие), съдебно производство, като делата за собственост и престъпна употреба на МПС са сведени до математически и статистически минимум;

К. сделките с цел измама с ДДС са сведени до минимум; други.

 Няколко примера от живота: 

1. Продали сте своя автомобил. Автомобилът е конвертиран в такси. Настъпва ПТП с големи щети. Автомобилът продължава да се води на вас. Купувачът не е предприел мерки за пререгистрация. Представяте нотариалния договор в КАТ, след като бяхте поканен да се явите и повече призовки не получавате по този въпрос;

2. Продали сте си туристическия кемпер (примерно). Това е казус от живия живот. Получавате призовка от гръцки съд и европейска заповед за арест. Оказва се, че с вашето бивше МПС са транспортирани нелегално през българо-гръцката граница 8 мигранти. По спомен, законодателството на Гърция предвижда по 10 години лишаване от свобода за всеки мигрант. 8 х 10 = 80 години лишаване от свобода – за вас. Какво би станало ако нямахте подобен публичен акт.

3. Купувате си кола, заплащате я, без участие на нотариус… (подобна сделка е нищожна) и отивате да регистрирате автомобила. В КАТ отказват регистрацията, защото върху автомобила има запор. Вероятно предстои да бъде иззет и продаден на търг, а вие трябва да водите дела с и без това разорения продавач.

4. Купувате си автомобил, регистрирате го, но в тримесечен срок, се оказва, че има съпруга, която претендира за половината вещ или цена. Започват съдебни дела.

5. Оказва се, че документите или пълномощното са фалшиви или автомобилът е бил предмет на измама или престъпление. От полицията ви изземват колата като веществено доказателство. При всички случаи на измама и престъпление, автомобилът се изземва като веществено доказателство и престоява в дворовете на МВР като улика – в далеч от идеални условия (между 2 и 7 години). Междувременно неговата икономическа стойност погива и той е почти напълно обезценен от платеното от вас, а вие не сте могли да се ползвате от него.

  С няколко думи – срещу заплатената от вас нотариална такса и вложено време – от около 40 минути (при нотариуса) до 3, 4 часа, – общо с регистрацията в КАТ, вие получавате сигурност, до колкото в този живот нещо е сигурно, още – спокойствие; получавате застраховка, че няма да извършите съдебни разходи – разходи за адвокат и вложено време за дела, които текат с години и множество задължителни посещения в полицейски и съдебни институции. Имате гаранция за вложените от вас ценни средства.

Дори и само това записано до тук, е достатъчно, да даде отговор на въпроса – защо вече 90 години обществото е избрало да придобива превозните средства по нотариален ред.

 Превантивното правосъдие е доказало се, че е удачно за тази сфера на собствеността и икономиката.

Повече по темата: „ААР – автентичен автомобилен регистър


Популярни публикации

Провеждане на Общо събрание. Протокол

  Поредица „Етажна собственост (Condominium)“   Ежедневно попадам на опорочени протоколи от проведени общи събрания на етажна собственост. Срещам неразбиране от страна на членовете на дадена етажна собственост – от нейните управителни органи, които произвеждат нестабилни протоколи на своите събрания. Този вид съсобственост върху общите части на сградите е масов и се свързва с правилното управление на общото имущество (оказващо въздействие върху индивидуалното), което съставлява огромен дял от сградния фонд. От значение е за отношенията и актовете на етажната собственост – да са годни и стабилни. Още от римски времена е записано, че законите са за всички граждани, т.е. трябва да се познават от всички, не само от юристите. Законът за управление на  етажната собственост   (ЗУЕС), в сила от 01.05.2009 г., е един от кратките закони на Република България и следва да бъде познаван поне от управителните органи на етажната собственост. Този закон се състои от около 60 члена и Допълни

Кои договори се засвидетелстват нотариално

                     Всеки може да поиска от нотариус, да бъде заверен (засвидетелстван) частен документ, посредством нотариално удостоверяване на подпис, дата, съдържание. Законодателството предвижда кои договори задължително трябва да бъдат нотариално удостоверени. За тези договори, нотариалната заверка е задължителна, за да произведат действие; за други – е допълнително процедурно изискване, с цел подсигуряване на обществения интерес (примерно – вътрешен ред и сигурност); трети – могат да бъдат удостоверени при желание от страните по договора.   Всеки договор може да бъде нотариално заверен, дори законодателството изрично да не изисква това удостоверяване.       Едни от най-важните условия  заверката да се осъществи, са следните: договорът да не противоречи на Закона; договорът да не цели заобикаляне на законодателството; договорът да не противоречи на морала и да не накърнява добрите нрави; договорът да има възможен предмет; договорът да не предвижда форма от по-висока сте

ААР – автентичен автомобилен регистър

     ААР (или а втентичен автомобилен регистър ) е правно-техническо название, което е свързано с данни, информация, връзки, процедури и действия във времето (годините), които са извършени и приключени с участието на публичен нотариален орган; са трайно натрупвани в масиви данни – централни и нотариални; касаят достоверна информация, свързана със собствеността на ПС и обстоятелствата, до която се отнасят.        Днес автентичен се разглежда двояко – първо – автентичен, в смисъла на истинен, проверен, достоверен, основан на първоизточници . Второ значение – издаден или удостоверен от правосъден публичен орган. А защо не „автентичен“ по смисъла на европейското законодателство – автентичен акт . ААР се изгражда и води с участието и усилията на два органа      Охранителното, административнорегистърно производство започва при публичния орган – нотариус, с извършването на нотариалните действия и нотариалната заверка на договора, при прехвърляне на вещното право на собственост върху прево

Едно ново начинание – блог пост Първи

       Символиката на датата 02.02.2022 г., – според разгадаващите числата, е равна на Едно. Единицата символизира новото начало, единството, изправения човек. Но доколко единицата, т.е. вертикалността на изправения индивид е белег за разума, който се предполага ние всички да притежаваме.           Във време на турбулентност от всякакво естество, обществото е подложено на не едно изпитание. Този пореден, един блог, би могъл да бъде евентуално полезен за изясняване на някои теми, които касаят материята на битието ни. Едно ново начало за изява по теми, касаещи една стара, прецизна професия, отнасяща се към материалното – професията на нотариуса.          

Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета

           Законът за марките и географските означения (ЗМГО) урежда условията и реда за регистрация на марката, правата, произтичащи от нея, както и защитата на тези права (чл. 1 ЗМГО). Когато марката бъде регистрирана, се нарича търговска марка. * * (Употребата и защитата по съдебен ред на нерегистрирани търговски марки ( „TM“ ) , под които е известен даден продукт – с или без добавянето на знака „TM“ – също е възможно. Тази хипотеза не е цел на настоящата блог статия). Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка може да бъде възмезден (срещу продажна цена) или безвъзмезден – дарение. Възможни са и други видове договори. Когато притежателят на абсолютното право (право върху търговската марка) е юридическо лице, икономическата логика предполага прехвърлянето да се осъществи срещу продажна цена. ЗМГО не предвижда нотариално удостоверяване на договора за прехвърляне на права върху търговска марка (за неговата валидност / за да произведе действие). Този договор попада в кате

Колко време отнема сделката с превозно средство

    Вложеното време в прехвърляне на МПС (в нотариални действия ), Ви предоставя сигурност и спокойствие, – че продавачът, респективно купувачът на превозното средство, няма да бъдат замесени в проблеми като – запори; претенции от съпруг или съсобственик; изземване на вещта от данъчните органи; използване на вещта за криминални дейности като трафик на мигранти и наркотици; извършване на престъпления с автомобила; получаване на глоби...  – казуси от живота, – в случай, че не разполагате с  официален, публичен и достоверен акт – нотариален договор за продажбата . Тъй като времето е ценен ресурс, следва приблизително остойностяване в минути и часове.     При нотариуса: 25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – включва обработка на документите, набавяне на доказателства, справки и проверки; изготвяне проект на договора и нотариално засвидетелстване (заверка), съгласно приложимите нормативни актове – (приложимо законодателство за услугата – общо 15 нормативни акт

Архивно-документно културно наследство и правилни инвестиционни политики в миналото ни. Честит 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

(Заглавието е допълнено на 26.05.2022 г.)                    Изображение: wikimedia.org – Св. Седмочисленици и Св. Йоан Кукузел. Стенопис от 1744 г. от главния храм на манастира в Арденица (днешна Албания), изграден върху основите на черквата „Св. Троица“, строена с ктиторството на Св. цар Борис Покръстител. Изписан от братята Константин и Анастас Зограф от Корча.                     Да си спомним, че всичко заобикалящо ни, освен сътвореното от Природата, е ръкотворно дело – създадено е от личности, използвали своята съзидателна енергия и оригинална мисъл. Нашата писменост е именно ръкотворна, създадена в българската земя от Свети Климент, преди повече от хиляда сто и тридесет лета. Малко по-рано, неговите учители – апостолите Кирил и Методий, в рамките на делото си – в контекста на тогавашната политико-религиозна обстановка и международни отношения, създават глаголическата писменост. Българската азбука на Климент, наречена още „Кирилица“ , трайно прекъсва хегемонията на латинска

8 избрани национални нотариални процедури в Европа

Съветът на нотариатите на Европейския съюз (CNUE) се състои от 22 постоянни държави-членки – национални нотариати и 4 членове-наблюдатели (държави, нечленуващи в ЕС); европейските нотариати членуват и в Международния съюз на нотариусите (UINL), състоящ се от 89 национални нотариати (плюс 2 регионални) от целия свят, действащи по европейски образец и тип нотариална система.     Освен основните компетенции – по удостоверяване на факти, обстоятелства и сделки, – с които разполагат нотариусите в Европа, в някои от държавите, съответните нотариални общности са носители и на допълнителни нотариални компетенции (по национален признак). Тези допълнителни компетенции и особености, при различните национални нотариати, са обусловени от съответните правни традиции, правни обичаи, държавни особености, история, отношения в обществото и съответната действаща система от правни норми. Следват някои от тези специфични, национални компетенции – принципати.   Австрия Като съдебен комисар, австри