Пропускане към основното съдържание
 

8 избрани национални нотариални процедури в Европа


Съветът на нотариатите на Европейския съюз (CNUE) се състои от 22 постоянни държави-членки – национални нотариати и 4 членове-наблюдатели (държави, нечленуващи в ЕС); европейските нотариати членуват и в Международния съюз на нотариусите (UINL), състоящ се от 89 национални нотариати (плюс 2 регионални) от целия свят, действащи по европейски образец и тип нотариална система.   

Освен основните компетенции – по удостоверяване на факти, обстоятелства и сделки, – с които разполагат нотариусите в Европа, в някои от държавите, съответните нотариални общности са носители и на допълнителни нотариални компетенции (по национален признак). Тези допълнителни компетенции и особености, при различните национални нотариати, са обусловени от съответните правни традиции, правни обичаи, държавни особености, история, отношения в обществото и съответната действаща система от правни норми. Следват някои от тези специфични, национални компетенции – принципати.  

Австрия

Като съдебен комисар, австрийският нотариус притежава компетенции в издаването на извлечения от фирмения съдебен регистър; също потвърждава правомощията на лицата, представляващи търговските субекти (издава актуално състояние за търговските дружества).

При учредяване на дружество, заявлението в търговския регистър може да бъде подадено по електронен път от нотариус или адвокат, – след като документите бъдат удостоверени нотариално от съд или нотариус.

Учредителният капитал на дружествата може да бъде депозиран в нотариална депозитна сметка.

България

Българските нотариуси упражняват също някои национални нотариални процедури. 

Нотариусът в България удостоверява право на собственост върху недвижими имоти като издава нотариални актове, по реда на обстоятелствена проверка (след разпит на свидетели и други действия). Тези актове се числят най-близо до  съдебните производства.

II. От 1931 година, вещното право на собственост върху употребявани и регистрирани за управление в страната превозни средства, се прехвърля с договор, който е нотариално засвидетелстван (заверен). Причините за този устойчив ред, са разгледани в статиите „ААР“ и „90 години автентичен автомобилен регистър в България“ – в този блог.

Испания

В Кралство Испания търговските / дружествени актове и вписванията в Търговския регистър (Registro Mercantil), се извършват от испанските нотариуси. Всички основни документи на търговските дружества се удостоверяват нотариално и се вписват в търговския регистър от нотариуса. Единствено испанският нотариус може да издава удостоверения за актуално състояние на дружеството.  

(Отговорен орган – Главна дирекция за регистри и нотариат при министерство на правосъдието – Кралство Испания).

Нидерландия

Нидерландските кралски нотариуси имат допълнителна, специфична компетентност в своята дейност – участие на нотариусите при всички търгове и аукциони. Тази правна традиция се спазва в Нидерландия от няколко стотин години.

Русия

В Руската федерация нотариусите са овластени да обезпечават доказателства.

Обезпечаване на доказателства чрез нотариус – процедурата е в съответствие с чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация като „лицата, които участват в делото и имат основание да се опасяват, че впоследствие представянето на необходимите доказателства ще бъде невъзможно или трудно за тях, могат да поискат от съда да обезпечи доказателствата“.

В съответствие с чл. 102 и 103 от „Основи на законодателството на Руската федерация за нотариусите“ от 11 февруари 1993 г. № 4462-I – „Предоставяне на доказателства, необходими в случай на дело, възникнало в съдилища или административни органи“, „по искане на заинтересованите лица нотариусът предоставя необходимите доказателства в случай на възникнал казус в съдебен или административен орган, ако има основания да се смята, че представянето на доказателства впоследствие ще стане невъзможно или затруднено.“

При обезпечаването на доказателства, нотариусът назначава експертизи, съставя протоколи за показания на свидетели, както и протоколи за изследване на писмени и веществени доказателства (включително протоколиране на видео и аудио записи, свидетелски показания; огледи на местопроизшествието – например: нежилищни или жилищни помещения – увредени в резултат на наводнение, пожар, други; обекти в строеж; повредени превозни средства в резултат на ПТП и др.).

Турция   

В 15,5-милионния мегаполис Истанбул, действат 368 нотариуси – от европейски тип. Съюзът на нотариусите на Турция е член на Международния съюз на нотариусите (UINL) от 1975 г. Компетенциите на турските нотариуси са като на нотариусите от Европа, заедно с няколко национални особености.

Нотариусите в Република Турция са ангажирани и в прехвърляне собствеността  върху превозни средства (сделки с МПС), от 80-те години на 20-ти век.

Процедурата при сделки с ПС в Република Турция, много напомня българската процедура, с една разлика. Турските нотариуси също  извършват справка за запори и други проверки; но и разпореждат за снабдяване купувача с регистрационни табели, ако същите ще бъдат заменяни. В Турция регионалните кодове в регистрационните табели се запазват и днес.

Пред турския нотариус се прехвърлят (при покупко-продажба, дарение, замяна [„всички видове сделки“]) употребявани, регистрирани в Р. Турция превозни средства. Новите автомобили не се прехвърлят с участието на нотариус.

С измененията в турското законодателство от 28.03.1985 г., 18.07.1997 г., 01.08.2008 г. и 01.05.2010 г., процедурата по прехвърляне на собствеността и регистрация на превозни средства, е максимално доближена до действащата в Република България (която за първи път е уредена у нас през 1931 г., но дигитализирана и осъвременена през последното десетилетие).

На 06.01.2017 г. е извършена промяна в турското законодателството, като процедурата по снабдяване с регистрационни номера (генериране на номер, но не табели) е изцяло предоставена на турските нотариуси. Старите регистрационни табели от автомобила се предават (връщат) на нотариуса,          а новите, се напечатват (щанцоват) в клон на Съюза на автомобилистите, след нотариалната сделка и извършените заявки от страна на нотариуса. Регистрационни табели се издават и от районните полицейски управления, но при особени случаи.

След приключване на процедурата, нотариусът изпраща информация за сделката към полицейските и данъчни органи.

II. От 2022 г., след промяна в турското законодателство, при нотариусите стартира нова процедура при нотариалните удостоверявания. Първоначално, в около двадесет нотариални кантори, при всички заверки, ще се взема и електронен отпечатък от пръст на подписващия се, който отпечатък ще кореспондира с тези, съхранявани от полицията. Процедурата се налага с цел справяне с множеството случаи на кражба на самоличност, случили се в страната. Предвижда се до края на 2022 г., всички нотариални кантори в Турция, да бъдат присъединени към новата система.   

Унгария

Развитието на унгарския нотариат, несъмнено е свързано с унгарската история и държавно управление. От времената на Австро-Унгарската империя, през комунистическия период, до днешна Унгария, нотариалната служба преминава през множество промени. През подобни промени преминава и българският нотариат, но с една разлика. Докато унгарският нотариат е бил държавен само през времето на комунизма, в България, нотариусите стават независими едва през 1998 година – за първи път в българската история.

Интересни са правомощията на унгарските нотариуси в сферата на изпълнителното производство. До 30-те и 50-те години на 20 век, мировите съдии и българският нотариус също са разполагали с редица компетенции в съдебното изпълнение.

Освен обичайната нотариална дейност, унгарските нотариуси упражняват следните свои национални принципати:

  • изменят или отменят производство за запор на МПС;
  • извършват заличаване и изменение на права върху движими и други обременени вещи;
  • издават заповед за изпълнение или изпълнителна клауза (което е задължителна юрисдикция, в допълнение към превантивната и доброволна нотариална юрисдикция);
  • удостоверяват физическото унищожаване на ценни книжа;
  • процедират предварителни доказателства и командироват (назначават) съдебни експерти;
  • извършват заверка на съдържанието на публични регистри и дават справки по тях;
  • изпълняват производството по процедурата за европейска заповед за плащане (алтернативно средство за принудително изпълнение на вземане срещу кредитор) по трансгранични граждански и търговски дела, съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Франция

Във Франция нотариусът предоставя извънсъдебен, алтернативен на съдебния способ за оформяне на бракоразводни въпроси – без участие на съда.

Разводът и последиците от него могат да бъдат разрешени посредством бракоразводна процедура – извънсъдебно – по взаимно съгласие. В процедурата участват съпрузите, двама адвокати и нотариус. Съдът не се уведомява, освен ако дете на съпрузите не е пожелало да бъде изслушано.

Процедурата представлява развод по взаимно съгласие, чрез документ с удостоверени подписи – акт приподписан от адвокатите на страните. Така подписаното от страните и адвокатите им споразумение, се представя в протокол на нотариуса. Нотариусът трябва да е нотариус на Френската република.

Популярни публикации

Провеждане на Общо събрание. Протокол

  Поредица „Етажна собственост (Condominium)“   Ежедневно попадам на опорочени протоколи от проведени общи събрания на етажна собственост. Срещам неразбиране от страна на членовете на дадена етажна собственост – от нейните управителни органи, които произвеждат нестабилни протоколи на своите събрания. Този вид съсобственост върху общите части на сградите е масов и се свързва с правилното управление на общото имущество (оказващо въздействие върху индивидуалното), което съставлява огромен дял от сградния фонд. От значение е за отношенията и актовете на етажната собственост – да са годни и стабилни. Още от римски времена е записано, че законите са за всички граждани, т.е. трябва да се познават от всички, не само от юристите. Законът за управление на  етажната собственост   (ЗУЕС), в сила от 01.05.2009 г., е един от кратките закони на Република България и следва да бъде познаван поне от управителните органи на етажната собственост. Този закон се състои от около 60 члена и Допълни

Кои договори се засвидетелстват нотариално

                     Всеки може да поиска от нотариус, да бъде заверен (засвидетелстван) частен документ, посредством нотариално удостоверяване на подпис, дата, съдържание. Законодателството предвижда кои договори задължително трябва да бъдат нотариално удостоверени. За тези договори, нотариалната заверка е задължителна, за да произведат действие; за други – е допълнително процедурно изискване, с цел подсигуряване на обществения интерес (примерно – вътрешен ред и сигурност); трети – могат да бъдат удостоверени при желание от страните по договора.   Всеки договор може да бъде нотариално заверен, дори законодателството изрично да не изисква това удостоверяване.       Едни от най-важните условия  заверката да се осъществи, са следните: договорът да не противоречи на Закона; договорът да не цели заобикаляне на законодателството; договорът да не противоречи на морала и да не накърнява добрите нрави; договорът да има възможен предмет; договорът да не предвижда форма от по-висока сте

ААР – автентичен автомобилен регистър

     ААР (или а втентичен автомобилен регистър ) е правно-техническо название, което е свързано с данни, информация, връзки, процедури и действия във времето (годините), които са извършени и приключени с участието на публичен нотариален орган; са трайно натрупвани в масиви данни – централни и нотариални; касаят достоверна информация, свързана със собствеността на ПС и обстоятелствата, до която се отнасят.        Днес автентичен се разглежда двояко – първо – автентичен, в смисъла на истинен, проверен, достоверен, основан на първоизточници . Второ значение – издаден или удостоверен от правосъден публичен орган. А защо не „автентичен“ по смисъла на европейското законодателство – автентичен акт . ААР се изгражда и води с участието и усилията на два органа      Охранителното, административнорегистърно производство започва при публичния орган – нотариус, с извършването на нотариалните действия и нотариалната заверка на договора, при прехвърляне на вещното право на собственост върху прево

Едно ново начинание – блог пост Първи

       Символиката на датата 02.02.2022 г., – според разгадаващите числата, е равна на Едно. Единицата символизира новото начало, единството, изправения човек. Но доколко единицата, т.е. вертикалността на изправения индивид е белег за разума, който се предполага ние всички да притежаваме.           Във време на турбулентност от всякакво естество, обществото е подложено на не едно изпитание. Този пореден, един блог, би могъл да бъде евентуално полезен за изясняване на някои теми, които касаят материята на битието ни. Едно ново начало за изява по теми, касаещи една стара, прецизна професия, отнасяща се към материалното – професията на нотариуса.          

Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета

           Законът за марките и географските означения (ЗМГО) урежда условията и реда за регистрация на марката, правата, произтичащи от нея, както и защитата на тези права (чл. 1 ЗМГО). Когато марката бъде регистрирана, се нарича търговска марка. * * (Употребата и защитата по съдебен ред на нерегистрирани търговски марки ( „TM“ ) , под които е известен даден продукт – с или без добавянето на знака „TM“ – също е възможно. Тази хипотеза не е цел на настоящата блог статия). Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка може да бъде възмезден (срещу продажна цена) или безвъзмезден – дарение. Възможни са и други видове договори. Когато притежателят на абсолютното право (право върху търговската марка) е юридическо лице, икономическата логика предполага прехвърлянето да се осъществи срещу продажна цена. ЗМГО не предвижда нотариално удостоверяване на договора за прехвърляне на права върху търговска марка (за неговата валидност / за да произведе действие). Този договор попада в кате

Колко време отнема сделката с превозно средство

    Вложеното време в прехвърляне на МПС (в нотариални действия ), Ви предоставя сигурност и спокойствие, – че продавачът, респективно купувачът на превозното средство, няма да бъдат замесени в проблеми като – запори; претенции от съпруг или съсобственик; изземване на вещта от данъчните органи; използване на вещта за криминални дейности като трафик на мигранти и наркотици; извършване на престъпления с автомобила; получаване на глоби...  – казуси от живота, – в случай, че не разполагате с  официален, публичен и достоверен акт – нотариален договор за продажбата . Тъй като времето е ценен ресурс, следва приблизително остойностяване в минути и часове.     При нотариуса: 25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – включва обработка на документите, набавяне на доказателства, справки и проверки; изготвяне проект на договора и нотариално засвидетелстване (заверка), съгласно приложимите нормативни актове – (приложимо законодателство за услугата – общо 15 нормативни акт

90 години автентичен автомобилен регистър в България

    П равото на собственост върху моторни превозни средства (МПС) се прехвърля с договор за покупко-продажба, респективно – договор за дарение или замяна. Когато автомобилът е използван (употребяван) и е регистриран за движение в Република България, договорът трябва да бъде нотариално заверен . През 2021 година се навършиха 90 години от уреждане на нотариалното засвидетелстване ( нотариално удостоверяване или наричано още нотариална заверка ) на договорите за прехвърляне собствеността (покупко-продажба, дарение, замяна) върху моторни превозни средства. Ще направя опит да посоча защо тази разпоредба е така устойчива във времето и с какво е важна за гарантиране на обществените отношения в тази сфера на собствеността и икономиката, като записаното няма претенции да бъде изчерпателно. 90 години са традиция, а също и устойчивост Царство България Правилото за нотариално удостоверяване на договорите за прехвърляне на автомобили съществува у нас от 1931 г., от Царство България.

Архивно-документно културно наследство и правилни инвестиционни политики в миналото ни. Честит 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

(Заглавието е допълнено на 26.05.2022 г.)                    Изображение: wikimedia.org – Св. Седмочисленици и Св. Йоан Кукузел. Стенопис от 1744 г. от главния храм на манастира в Арденица (днешна Албания), изграден върху основите на черквата „Св. Троица“, строена с ктиторството на Св. цар Борис Покръстител. Изписан от братята Константин и Анастас Зограф от Корча.                     Да си спомним, че всичко заобикалящо ни, освен сътвореното от Природата, е ръкотворно дело – създадено е от личности, използвали своята съзидателна енергия и оригинална мисъл. Нашата писменост е именно ръкотворна, създадена в българската земя от Свети Климент, преди повече от хиляда сто и тридесет лета. Малко по-рано, неговите учители – апостолите Кирил и Методий, в рамките на делото си – в контекста на тогавашната политико-религиозна обстановка и международни отношения, създават глаголическата писменост. Българската азбука на Климент, наречена още „Кирилица“ , трайно прекъсва хегемонията на латинска